top of page
ین یک نقشه از گزینه های آموزش در سراسر جهان است. اتحاد جهانی دراماتراپی هیچ برنامه خاصی را تأیید نمی کند اما این اطلاعات را در دسترس قرار داده است. اگر می خواهید برنامه آموزشی خود را به لیست اضافه کنید ، لطفا با ما در worldallianceofdramatherapy@gmail.com تماس بگیرید. برای بهترین تجربه مشاهده ، لطفاً نقشه را با کلیک روی جعبه گوشه بالا سمت راست بزرگ کنید.
bottom of page