top of page

דרמה תרפיה

הברית העולמית של דרמה תרפיה מאגדת ארגונים מקצועיים המעוניינים בפיתוח וקידום הדרמה תרפיה מסביב לעולם. הברית הוקמה בשנת 2017 ומטרתה לספק פלטפורמה לחילופי מידע, ליצור קשרים במחקר העוסק בתועלת של דרמה תרפיה, ולעודד שיתופי פעולה חוצי גבולות, תרבויות

ושפות.

 

החברות/ים המייסדות/ים של הברית: נישה סג׳נאני (ארה״ב/קנדה), אליסון קולמן (בריטניה), ג׳ואנה יאניסטה (אוסטרליה), ג׳ייסון בטלר (ארה״ב/קנדה), סטליוס קראסנאקיס (האיחוד האירופי), סוזאנה פנדזיק (ישראל), ליאנה מירינג (דרום אפריקה), מירי פארק (דרום קוריאה), מג׳יד אמראי (איראן), רבינדרה רנסינהה (סרי לנקה). 

Website translation provided by Opher Yigal Shamir

bottom of page